Често задавани въпроси относно лизинг

Какво да направя, за да кандидатствам за финансов лизинг?

Тук можете да видите какви са стъпките за вземане на автомобил на финансов лизинг.

Финансира ли Порше Лизинг закупуването на употребявани автомобили?

Порше Лизинг финансира закупуването на автомобили втора употреба не по-стари от 5 години, които се предлагат от всички оторизирани дилърства на Volkswagen & Audi в България.

Имам действащ договор за лизинг. Към кого бих могъл да се обръщам по най-различни интересуващи ме въпроси?

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица:

+359 (0)2 489 9100

Мога ли да пътувам с лизинговия автомобил в чужбина?

Можете да пътувате с лизинговия автомобил в чужбина, но трябва да имате от нас нотариално заверено пълномощно. Освен това се уверете, че страните, в които ще пътувате, са покрит риск по застраховки Гражданска отговорност и Каско.

Заявка за пълномощно за чужбина можете да подадете тук.

За въпроси се обърнете към нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска и/или броя лизинговани автомобили. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансираната от нас сума.

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR e лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата - за финансов лизинг, или на месечната вноска - за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

Първоначалната вноска е от 20% до 45% от стойността на автомобила и размерът ѝ се определя от самия клиент. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

Изискват ли се допълнителни обезпечения?

При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента Порше Лизинг има право да изисква предоставянето на следната гаранция: запис на заповед или поръчителство по договора.

Какъв е начинът на изплащане на автомобилите?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница. Плащания се приемат само по банков път по актуалната сметка на Порше Лизинг: IBAN BG10RZBB91551060493617

Получих погасителен план в Евро. В каква валута следва да извършвам плащанията?

Плащанията към Порше Лизинг се осъществяват в националната валута като за изчисляването на сумата в български лева се използва фиксингът на БНБ 1,95583.

Имам нова лична карта/нов управител на дружеството или нов адрес за кореспондениця. Трябва ли да уведомя компанията за тази промяна и какви са стъпките за това?

Трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин:

- електронна поща: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)bg

- факс: +359 (0)2 489 9102

- пощенски адрес: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София сгр. 12А, ет. 2

Кога следва да направя технически преглед на автомобила и къде?

Новите леки автомобили подлежат на технически преглед на третата година от датата на първоначална регистрация, а новите лекотоварни - на втората. След първия преглед автомобилът отново подлежи на такъв ежегодно. Можете да отидете във всеки сервиз, оторизиран да извършва годишни технически прегледи. За целта ще Ви бъдат необходими копие на големия талон и платен пътен данък за съответната година, които можете да получите от Порше Лизинг. За контакт: +359 (0)2 489 9100. 

Какви действия следва да предприема, в случай че загубя или ми откраднат ключа на автомобила?

Незабавно следва да се свържете с представител на Порше Лизинг, който да Ви даде инструкции съобразно конкретната ситуация.

Имайте предвид, че липсата на ключ е предпоставка за отказ на застрахователя от изплащане на застрахователно обезщетение при кражба на автомобила, така че е крайно необходимо да вземете всички предпазни мерки до отстраняването на проблема автомобилът да бъде на безопасно място.

Инструкциите, които ще получите от Порше Лизинг, ще бъдат съгласувани със застрахователя, за да се осигури застрахователно покритие след отстраняване на проблема /поръчване на нов ключ или комплект нови ключалки и ключове/.

Какви действия следва да предприема, в случай че загубя или ми откраднат документите на автомобила?

Свържете се с представител на Порше Лизинг, за да изискате дубликати на съответните документи. Порше Лизинг ще набави за Вас дубликат на малкия регистрационен талон на автомобила, както и на талона и полицата Гражданска отговорност. Вие ще трябва да посетите пункт, извършващ Годишни технически прегледи, за да се снабдите с нов талон за годишен технически преглед на автомобила.

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на договорите за финансов лизинг е 5 години.

Може ли автомобилът да бъде изплатен предсрочно?

Договорът за финансов лизинг може да бъде прекратен след изтичане на поне 6 месеца от влизането му в сила. Лизингополучателят трябва да подаде молба за предсрочно погасяване, в отговор на която ще получи от Порше Лизинг справка с всички дължими суми за прекратяването. След изплащането на тези суми лизингополучателят получава съответните фактури за извършените плащания и автомобилът се прехвърля нотариално.

Мога ли да прехвърля всички права и задължения по договора си за лизинг на трето лице?

Да, възможно е. В този случай третото лице трябва да предостави на Порше Лизинг пълен набор от документи за оценяване на неговата кредитоспособност. Документите можете да намерите тук.