Финансов лизинг

Най-подходящият вид лизинг за закупуване на автомобил

Идеален е за всеки клиент, който желае да стане собственик на автомобила си след изтичане на лизинговия период.

Финансовият лизинг Ви дава възможност да разполагате с парите си. Вместо да влагате еднократно значителна сума в закупуването на автомобил Вие плащате месечни вноски, които можете да намалите като платите по-висока първоначална вноска в началото на договора.

Поискай консултация сега

видове финансов лизинг

Финансов лизинг с опция (Вариант Б)

Финансовият лизинг с опция представлява финансиране с остатъчна стойност.

Остатъчната стойност съответства на предполагаемата пазарна стойност към края на договора и се определя още в началото на договора въз основа на времето на ползване на автомобила и предполагаемия пробег.

В края на лизинговия договор клиентът избира дали да придобие автомобила като изплати остатъчната стойност или ни върне автомобила.

Финансов лизинг без опция (Вариант А)

Финансов лизинг без опция е за онези от Вас, които знаят, че това е техният автомобил и искат да станат негови собственици в края на лизинговия период.

С всяка вноска Вие погасявате част от стойността на автомобила и се доближавате до желаната цел. Стандартният срок за лизинговане на нов автомобил е 5 години, а минималната първоначална вноска - 30%.

Предимствата за Вас

Вариант Б Вариант А
Индивидуално определяне на параметрите. Сами решавате относно размера на първоначалната вноска, годишния пробег, както и какъв срок на изплащане е оптимален за Вас. А по този начин влияете и върху размера на месечната лизингова вноска. Индивидуално определяне на параметрите. В зависимост от възможностите и желанията Ви можете да изберете по-дълъг срок на лизинга и/или по-висока първоначална вноска, за намалите месечните си вноски.
По-ниски месечни разходи. Благодарение на остатъчната стойност плащате значително по-ниска месечна вноска. А спестените средства можете да вложите в различни други начинания. Придобиване на собственост. При този вид лизинг ставате собственик на автомобила след изплащане на последната вноска и нотариално прехвърляне.
Гъвкави решения в края на договора. Решавате сами в края на лизинговия период какво искате да направите с автомобила: да ни го върнете и да си вземете нов; да заплатите остатъчната стойност и така да придобиете собствеността върху него или пък да сключите нов договор за лизинг за същия автомобил със сума на финансиране в размер на остатъчната стойност. Възможност за данъчен кредит. При този вид лизинг можете да ползвате данъчен кредит за автомобили, за които българското законодателство го позволява. След като Ви предадем автомобила за ползване, Ви издаваме фактура за цялата стойност на автомобила с включен ДДС, която заплащате съгласно погасителен план.
Лесно планиране на разходите. Вие знаете още в самото начало на договора каква ще е остатъчната стойност на автомобила в края на лизинговия период и сте предпазени от неприятни изненади.

Полезно

Процедура за финансов лизинг

Интересува Ви как се случва всичко от избора на автомобил до вземането му на лизинг? Вижте процеса стъпка по стъпка.

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил, е необходимо да има сертификат "Зелена карта" и нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина. "Зелената карта" получавате с всяко издаване или подновяване на застраховката "Гражданска отговорност". Пълномощното се издава само при писмено поискване от клиента.

Финансов лизинг - често задавани въпроси

Тук можете да видите какви са стъпките за вземане на автомобил на финансов лизинг.

Порше Лизинг финансира закупуването на автомобили втора употреба не по-стари от 5 години, които се предлагат от всички оторизирани дилърства на Volkswagen & Audi в България.

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица:

+359 (0)2 489 9100

Можете да пътувате с лизинговия автомобил в чужбина, но трябва да имате от нас нотариално заверено пълномощно. Освен това се уверете, че страните, в които ще пътувате, са покрит риск по застраховки Гражданска отговорност и Каско.

Заявка за пълномощно за чужбина можете да подадете тук.

За въпроси се обърнете към нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска и/или броя лизинговани автомобили. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансираната от нас сума.

EURIBOR e лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата - за финансов лизинг, или на месечната вноска - за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

Първоначалната вноска е от 20% до 45% от стойността на автомобила и размерът ѝ се определя от самия клиент. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента Порше Лизинг има право да изисква предоставянето на следната гаранция: запис на заповед или поръчителство по договора.

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница. Плащания към Порше Лизинг се приемат само по банков път: Вашия персоналнен IBAN

Плащанията към Порше Лизинг се осъществяват в националната валута като за изчисляването на сумата в български лева се използва фиксингът на БНБ 1,95583.

Трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин:

- електронна поща: info@porscheleasing.bg

- пощенски адрес: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София сгр. 12А, ет. 2

Новите леки автомобили подлежат на технически преглед на третата година от датата на първоначална регистрация, а новите лекотоварни - на втората. След първия преглед автомобилът отново подлежи на такъв ежегодно. Можете да отидете във всеки сервиз, оторизиран да извършва годишни технически прегледи. За целта ще Ви бъдат необходими копие на големия талон и платен пътен данък за съответната година, които можете да получите от Порше Лизинг. За контакт: +359 (0)2 489 9100.

Незабавно следва да се свържете с представител на Порше Лизинг, който да Ви даде инструкции съобразно конкретната ситуация.

Имайте предвид, че липсата на ключ е предпоставка за отказ на застрахователя от изплащане на застрахователно обезщетение при кражба на автомобила, така че е крайно необходимо да вземете всички предпазни мерки до отстраняването на проблема автомобилът да бъде на безопасно място.

Инструкциите, които ще получите от Порше Лизинг, ще бъдат съгласувани със застрахователя, за да се осигури застрахователно покритие след отстраняване на проблема /поръчване на нов ключ или комплект нови ключалки и ключове/.

Свържете се с представител на Порше Лизинг, за да изискате дубликати на съответните документи. Порше Лизинг ще набави за Вас дубликат на малкия регистрационен талон на автомобила, както и на талона и полицата Гражданска отговорност. Вие ще трябва да посетите пункт, извършващ Годишни технически прегледи, за да се снабдите с нов талон за годишен технически преглед на автомобила.

Максималният срок на договорите за финансов лизинг е 5 години.

Договорът за финансов лизинг може да бъде прекратен след изтичане на поне 6 месеца от влизането му в сила. Лизингополучателят трябва да подаде молба за предсрочно погасяване, в отговор на която ще получи от Порше Лизинг справка с всички дължими суми за прекратяването. След изплащането на тези суми лизингополучателят получава съответните фактури за извършените плащания и автомобилът се прехвърля нотариално.

Да, възможно е. В този случай третото лице трябва да предостави на Порше Лизинг пълен набор от документи за оценяване на неговата кредитоспособност. Документите можете да намерите тук.