Често задавани въпроси относно оперативен лизинг

Какво да направя, за да кандидатствам за оперативен лизинг?

Тук можете да се запознаете с процедурата за кандидатстване за оперативен лизинг към Порше Мобилити.

Имам действащ договор за оперативен лизинг. Към кого бих могъл да се обръщам по най-различни интересуващи ме въпроси?

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица:

+359 (0)2 489 9100

Мога ли да пътувам с лизинговия автомобил в чужбина?

Можете да пътувате с лизинговия автомобил в чужбина, но трябва да имате от нас нотариално заверено пълномощно. Освен това се уверете, че страните, в които ще пътувате, са покрит риск по застраховки Гражданска отговорност и Каско.

Заявка за пълномощно за чужбина можете да подадете тук.

За въпроси се обърнете към нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска и/или броя лизинговани автомобили. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансирана от нас сума.

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR e лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата - за финансов лизинг, или на месечната вноска - за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

Изискват ли се допълнителни обезпечения?

При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента Порше Мобилити има право да изисква предоставянето на следната гаранция: запис на заповед или поръчителство по договора.

Какъв е начинът на изплащане на автомобилите?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница. Плащания се приемат само по банков път по актуалната сметка на Порше Мобилити: IBAN BG09RZBB91551005282399

Мога ли да плащам задълженията си към Порше Мобилити през epay.bg?

За съжаление клиентите с оперативен лизинг и сервизна поддръжка към Порше Мобилити не могат да плащат задълженията си през системата на epay.bg. Това е възможно към момента само за клиентите на Порше Лизинг (финансов лизинг).

Плащания към Порше Мобилити се приемат само по банков път по актуална сметка:

IBAN BG09RZBB91551005282399

Получих погасителен план в Евро. В каква валута следва да извършвам плащанията?

Плащанията към Порше Мобилити се осъществяват в националната валута, като за изчисляването на сумата в български лева се използва фиксингът на БНБ 1,95583.

Защо не разполагам с погасителен план по договора ми за оперативен лизинг?

Тъй като оперативният лизинг по своята същност представлява наем, т.е. Вие не погасявате част от стойността на автомобила с цел неговото придобиване, при него няма погасителен план.

Имам нова лична карта/нов управител на дружеството или нов адрес за кореспонденция. Трябва ли да уведомя компанията за тази промяна и какви са стъпките за това?

Трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин:

  • факс: +359 (0)2 489 9102;
  • пощенски адрес:

Порше Мобилити БГ ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София сгр. 12А, ет. 2

Кога следва да направя технически преглед на автомобила и къде?

Новите леки автомобили подлежат на технически преглед на третата година от датата на първоначална регистрация, а новите лекотоварни - на втората. След първия преглед автомобилът отново подлежи на такъв ежегодно. Можете да отидете във всеки сервиз, оторизиран да извършва годишни технически прегледи. За целта ще Ви бъдат необходими копие на големия талон и платен пътен данък за съответната година, които можете да получите от Порше Мобилити. За контакт: +359 (0)2 489 9100. 

Какви действия следва да предприема, в случай че загубя или ми откраднат ключа на автомобила?

Незабавно следва да се свържете с представител на Порше Мобилити, който да Ви даде инструкции съобразно конкретната ситуация.

Имайте предвид, че липсата на ключ е предпоставка за отказ на застрахователя от изплащане на застрахователно обезщетение при кражба на автомобила, така че е крайно необходимо да вземете всички предпазни мерки до отстраняването на проблема автомобилът да бъде на безопасно място.

Инструкциите, които ще получите от Порше Мобилити, ще бъдат съгласувани със застрахователя, за да се осигури застрахователно покритие след отстраняване на проблема /поръчване на нов ключ или комплект нови ключалки и ключове/.

Какви действия следва да предприема, в случай че загубя или ми откраднат документите на автомобила?

Свържете се с представител на Порше Мобилити, за да изискате дубликати на съответните документи. Порше Мобилити ще набави за Вас дубликат на малкия регистрационен талон на автомобила, както и на талона и полицата Гражданска отговорност. Вие ще трябва да посетите пункт, извършващ Годишни технически прегледи, за да се снабдите с нов талон за годишен технически преглед на автомобила.

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на договорите за оперативен лизинг е 4 години.

Може ли при оперативен лизинг договорът да бъде прекратен предсрочно?

Договорът за оперативен лизинг може да бъде прекратен предсрочно с изричното съгласие на Порше Мобилити и след изтичане на не по-малко от 12 месеца от датата на влизането му в сила. За повече информация можете да се свържете с нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Мога ли да прехвърля всички права и задължения по договора си за оперативен лизинг на трето лице?

Да, възможно е. В този случай третото лице трябва да предостави на Порше Мобилити пълен набор от документи за оценяване на неговата кредитоспособност. Документите можете да намерите тук.