Оперативен лизинг - често задавани въпроси

Тук можете да се запознаете с процедурата за кандидатстване за оперативен лизинг към Порше Мобилити.

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица:

+359 (0)2 489 9100

Можете да пътувате с лизинговия автомобил в чужбина, но трябва да имате от нас нотариално заверено пълномощно. Освен това се уверете, че страните, в които ще пътувате, са покрит риск по застраховки Гражданска отговорност и Каско.

Заявка за пълномощно за чужбина можете да подадете тук.

За въпроси се обърнете към нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска и/или броя лизинговани автомобили. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансираната от нас сума.

EURIBOR e лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата - за финансов лизинг, или на месечната вноска - за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента Порше Мобилити има право да изисква предоставянето на следната гаранция: запис на заповед или поръчителство по договора.

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница. Плащания към Порше Мобилити се приемат само по банков път: Вашия персоналнен IBAN

За съжаление клиентите с оперативен лизинг и сервизна поддръжка към Порше Мобилити не могат да плащат задълженията си през системата на epay.bg. Това е възможно към момента само за клиентите на Порше Лизинг (финансов лизинг).

Плащания към Порше Мобилити се приемат само по банков път по актуална сметка:

IBAN BG09RZBB91551005282399

Плащанията към Порше Мобилити се осъществяват в националната валута като за изчисляването на сумата в български лева се използва фиксингът на БНБ 1,95583.

Тъй като оперативният лизинг по своята същност представлява наем, т.е. Вие не погасявате част от стойността на автомобила с цел неговото придобиване, при него няма погасителен план.

Трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин:

- електронна поща: info@porscheleasing.bg

- пощенски адрес: Порше Мобилити БГ ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София сгр. 12А, ет. 2

Новите леки автомобили подлежат на технически преглед на третата година от датата на първоначална регистрация, а новите лекотоварни - на втората. След първия преглед автомобилът отново подлежи на такъв ежегодно. Можете да отидете във всеки сервиз, оторизиран да извършва годишни технически прегледи. За целта ще Ви бъдат необходими копие на големия талон и платен пътен данък за съответната година, които можете да получите от Порше Мобилити. За контакт: +359 (0)2 489 9100.

Незабавно следва да се свържете с представител на Порше Мобилити, който да Ви даде инструкции съобразно конкретната ситуация.

Имайте предвид, че липсата на ключ е предпоставка за отказ на застрахователя от изплащане на застрахователно обезщетение при кражба на автомобила, така че е крайно необходимо да вземете всички предпазни мерки до отстраняването на проблема автомобилът да бъде на безопасно място.

Инструкциите, които ще получите от Порше Мобилити, ще бъдат съгласувани със застрахователя, за да се осигури застрахователно покритие след отстраняване на проблема /поръчване на нов ключ или комплект нови ключалки и ключове/.

Свържете се с представител на Порше Мобилити, за да изискате дубликати на съответните документи. Порше Мобилити ще набави за Вас дубликат на малкия регистрационен талон на автомобила, както и на талона и полицата Гражданска отговорност. Вие ще трябва да посетите пункт, извършващ Годишни технически прегледи, за да се снабдите с нов талон за годишен технически преглед на автомобила.

Максималният срок на договорите за оперативен лизинг е 4 години.

Договорът за оперативен лизинг може да бъде прекратен предсрочно с изричното съгласие на Порше Мобилити и след изтичане на не по-малко от 12 месеца от датата на влизането му в сила. За повече информация можете да се свържете с нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Да, възможно е. В този случай третото лице трябва да предостави на Порше Мобилити пълен набор от документи за оценяване на неговата кредитоспособност. Документите можете да намерите тук.