Политика на "Порше Застраховане АГ - клон България" КЧТ за поверителност на личните данни

1) Обща информация

"Порше Застраховане АГ - клон България" КЧТ, ЕИК 206308423, е клон на австрийския застраховател Порше Ферзихерунгс АГ / Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft, вписано в австрийския търговски регистър (Österreichisches Firmenbuch) под номер на вписване 64820 z (Порше Застраховане).

Длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) може да бъде намерено на е-мейл gdpr@porscheleasing.bg;

При строго спазване на всички законоустановени принципи на обработването на лични данни и с цел гарантиране правата на субектите на данни Порше Застраховане спазва следните политики:

 • Правото на информация на всеки субект на данни се реализира от дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт;
 • Доколкото е необходимо съгласието на субекта на данни като основание за обработване на лични данни, същото се предоставя на дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт. Веднъж дадено по този начин, то се счита за валидно и достъпно по отношение на Порше Застраховане, стига да касае видовете обработка, която се извършва от тях. Съгласията, дадени на уебсайта https://www.porscheleasing.bg/... се считат дадени за начините на обработване, посочени в тях;
 • ДЛЗЛД за Порше Застраховане като администратор може да бъде намерено на е-мейл gdpr@porscheleasing.bg. Ако субект на данни насочи искане към конкретно дружество от Порше Застраховане, последното е задължено да информира незабавно ДЛЗЛД;
 • Порше Застраховане е задължено своевременно, но не по-късно от 1 месец от искането, да предостави информация за действията предприети по заявени от субекта на данни права/ претенции на основание чл. 15 - 22 от Общия регламент за защита на личните данни. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субектът на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането;
 • Запитвания на субекти на данни направени по електронен път ще получават отговор по електронен път, освен ако друго не е поискано от субекта на данни;
 • Порше Застраховане отговаря за изпълнението на искания по упражняване правата на субекти на данни, независимо към кое от дружествата е отправено конкретното искане;
 • Порше Застраховане прилага политики, организационни и технически мерки, които да гарантират сигурността на личните данни, законосъобразното им обработване, спазването правата на субектите на данни, както и ангажирането на Обработващи, които да дадат гаранции за същото ниво на защита и начин на обработка на данните;
 • В случай на нарушаване сигурността на обработването, Порше Застраховане действа така, че да бъдат предприети всички необходими мерки по ограничаване последиците за сигурността на данните/ правата на субектите, както и за уведомяване (не по-късно от 72 часа от узнаването) на Комисията за защита на личните данни по реда на чл. 33 от Общия регламент за защита на личните данни, а ако е наложително, и на субекта на данни при условията на чл. 34 от същия регламент;
 • Независимо от договореностите, субектът на данни може да насочи исканията си към Порше Застраховане. Последното е отговорно за осъществяване правата на субекта на данни, независимо от това клиент на кое конкретно дружество е по силата на сключени/ подготвяни търговски сделки;
 • Споразумението е сключено за неопределен период, като в случай на прекратяване Порше Застраховане ще получи копие от документите/ регистрите, удостоверяващи съвместното законосъобразно обработване на лични данни по време на действието му;
 • Приложимо право по отношение на настоящата политика е българското.

За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при посещението и използването на услугите на уебсайта и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни. Порше Застраховане се придържа стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, извършвана през уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност е валидна само за https://www.porscheleasing.bg/..., но не и за отделни страници (landing pages) и уебсайтове на трети страни, до които може да достигнете чрез препращане или по друг аналогичен начин от https://www.porscheleasing.bg/.... В тези случаи Порше Застраховане няма контрол върху обработването на данни от трети страни и не може да гарантира защитата и неприкосновеността на Вашите лични данни.

2) Сигурност и защита на данните

Порше Застраховане е предприело необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни на https://www.porscheleasing.bg/... от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа - на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране - когато Вие, като потребител заведете застрахователна щета. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

3) Дейности по обработване на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Порше Застраховане само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните формуляр на нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. Чрез формуляра за завеждане на щета Порше Застраховане събира лични данни за Вас по следните начини:

 • Бисквитки (cookies)
 • Завеждане на щета

При посещение на уебсайтa за Вашето терминално устройство се закачат бисквитки, които позволяват Вашите действия или предпочитания да бъдат "запомнени" за определено време. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за използване и управление на бисквитките тук.

4) Kатегории лични данни

През уебсайта се събират следните категории лични данни:

Категории/регистри лични данни Цели Начин на събиране на данните
Име и Фамилия Идентификация на потребителя; контакт с потребителя; предоставяне на поисканата услуга Формуляр за завеждане на щета
Телефон/имейл Контакт с потребителя; предоставяне на поискана услуга Формуляр за завеждане на щета
Данни за автомобил и собственик (име, телефон, адрес) Предоставяне на поискана услуга Формуляр за завеждане на щета
Данни, свързани с поведението на потребителите на уебсайта Подобряване на услугите и разбиране на интересите и поведението на потребителите онлайн; предлагане на нови продукти и услуги Бисквитки (cookies)

При съобщаване на щети онлайн на уебсайта данните, които предоставяте във формуляра, ще бъдат обработени от Порше Ферзихерунгс АГ за целите на обработката на искове в рамките на застрахователния договор.

Част от предоставените във формуляра данни ще бъдат изпратени и до партньорски автосервизи и експерти за обработка на застрахованите събитие или изпълнение на договора и/или препратени към изготвяне на експертни становища, извършване на ремонт въз основа на легитимните ни интереси в случай на инцидент.

5) СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

6) ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Личните данни се обработват на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва:

Обработването на данни чрез бисквитки (cookies) се извършва въз основа на Вашето съгласие за целите на подобряване на качеството на услугите, които предлагаме на уебсайта, както и за подобряване ползването на уебсайта.

Данните, събрани чрез бисквитки на сайта www.porscheleasing.bg, за да Ви предложим нови подходящи продукти и услуги

Обработката на събраните данни, а именно: име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес е с оглед изпълнение на договор.

7) ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ

По отношение на данните, които Порше Застраховане събира и обработва въз основа на Вашето съгласие, Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел, моля да се свържете с ДЛЗЛД.

В случай че съгласието е оттеглено, Порше Застраховане прекратява обработването на данните, които се обработват единствено на основание това съгласие.

8) НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Порше Застраховане обработва данните с подкрепата на професионални партньори, а именно Порше Банк АГ, Порше Информатик ГмбХ, Уникредит Булбанк АД , Кей Би Си Банк България ЕАД и Порше БГ ЕООД, ЕИК ЕИК 131258238, фирми за извършване на автосервизни услуги, адвокати, нотариуси, куриери, архивиращи фирми, фирми предлагащи уеб базирани системи за разплащания, SMS известяване, фирми за монтаж и профилактика на автомобилни защитни устройства, фирми за завеждане на застрахователни щети, предоставящи пътна помощ, смяна на гуми, осигуряващи престой на паркинг за автомобили, проучвания за клиентска удовлетвореност и софтуерни разработчици.

Нашите партньори са внимателно подбрани и гарантират, че са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, за да осигурят обработката на данните Ви в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни и защитата на Вашите права и свободи. Партньорите ни нямат право да използват личните данни за собствени цели или да ги предоставят на трети страни без изрично указание от страна на Порше Застраховане.

9) РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Порше Застраховане няма да разкрива лични данни на Трети страни извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратори на лични данни.

Порше Застраховане не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

10) ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данни, които се обработват от Порше Застраховане, Вие имате следните права:

a. Право на информация

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения, но извършваме профилиране за целите на оценка на платежоспособността. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субекта на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането.

б. Право на достъп

Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

в. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

г. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

д. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на Порше Застраховане за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

е. Право на преносимост на данни

Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

• обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

ж. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на Порше Застраховане, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

з. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Порше Застраховане, като се свържете с ДЛЗЛД.

11) РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд - съответния съд в гр. София.

Всякакви спорове между Порше Застраховане и потребителите по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор той следва да бъде отнесен пред Комисия за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София.