Политика за поверителност на личните данни

В сила от 23 май 2018

1) Обща информация

Порше Лизинг БГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България, ЕИК 131283654, (Порше Лизинг), собственик на домейна www.porscheleasing.bg.

Порше Мобилити БГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България, ЕИК 203261484 (Порше Мобилити).

Порше Иншуърънс Брокер БГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България, ЕИК 175167480 (Порше Иншуърънс Брокер).

Финансова Група Порше България включва Порше Лизинг, Порше Мобилити, Порше Иншуърънс Брокер, чийто едноличен собственик е Порше Банк AG, Австрия, като дружествата оперират съвместно на българския пазар и предоставят пълния пакет от услуги, свързани с оперативен и финансов лизинг, застрахователно посредничество, флийт мениджмънт и др., използвайки сайта www.porscheleasing.bg.

Длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) е определеното от дружествата в Групата на Порше Банк по силата на Споразумението за съвместни администратори и може да бъде намерено на е-мейл gdpr@porscheleasing.bg;

Споразумението за съвместни администратори е сключеното такова между дружествата от Финансова Група Порше България на 23 май 2018 г., имащо следните основни характеристики:

Личните данни на клиенти на всяко от дружествата във Финансова Група Порше България се обработват съвместно с другите дружества от групата*, с цел потребителят да получи качествено обслужване по пълния пакет услуги, свързани с оперативен и финансов лизинг. Принадлежността към Финансова Група Порше България често обуславя използването на едни и същи Обработващи лични данни с цел гарантиране високо ниво на сигурност при обработката на лични данни.

При строго спазване на всички законоустановени принципи на обработването на лични данни и с цел гарантиране правата на субектите на данни, дружествата от Финансова Група Порше България са се договорили:

 • Правото на информация на всеки субект на данни се реализира от дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт;
 • Доколкото е необходимо съгласието на субекта на данни като основание за обработване на лични данни, същото се предоставя на дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт. Веднъж дадено по този начин, то се счита за валидно и достъпно по отношение на останалите дружества от Финансова Група Порше България, стига да касае видовете обработка, която се извършва от тях. Съгласията, дадени на уебсайта www.porscheleasing.bg се считат дадени за начините на обработване, посочени в тях;
 • ДЛЗЛД за дружествата от Финансова Група Порше България като съвместни администратори може да бъде намерено на е-мейл gdpr@porscheleasing.bg. Ако субект на данни насочи искане към конкретно дружество от Финансова Група Порше България, последното е задължено да информира незабавно ДЛЗЛД;
 • Всяко дружество от Финансова Група Порше България е задължено своевременно, но не по-късно от 1 месец от искането, да предостави информация за действията предприети по заявени от субекта на данни права/ претенции на основание чл. 15 - 22 от Общия регламент за защита на личните данни. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субектът на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането;
 • Запитвания на субекти на данни направени по електронен път ще получават отговор по електронен път, освен ако друго не е поискано от субекта на данни;
 • Всяко от дружествата от Финансова Група Порше България отговаря за изпълнението на искания по упражняване правата на субекти на данни, независимо към кое от дружествата е отправено конкретното искане;
 • Дружествата от Финансова Група Порше България съвместно прилагат политики, организационни и технически мерки, които да гарантират сигурността на личните данни, законосъобразното им обработване, спазването правата на субектите на данни, както и ангажирането на Обработващи, които да дадат гаранции за същото ниво на защита и начин на обработка на данните;
 • В случай на нарушаване сигурността на обработването, дружествата от Финансова Група Порше България си съдействат така, че да бъдат предприети всички необходими мерки по ограничаване последиците за сигурността на данните/ правата на субектите, както и за уведомяване (не по-късно от 72 часа от узнаването) на Комисията за защита на личните данни по реда на чл. 33 от Общия регламент за защита на личните данни, а ако е наложително, и на субекта на данни при условията на чл. 34 от същия регламент;
 • Независимо от договореностите по Споразумението, субектът на данни може да насочи исканията си към всяко от дружествата от Финансова Група Порше България. Последните са солидарно отговорни за осъществяване правата на субекта на данни, независимо от това клиент на кое конкретно дружество е по силата на сключени/ подготвяни търговски сделки;
 • Споразумението е сключено за неопределен период, като в случай на прекратяване всяко от дружествата от Финансова Група Порше България ще получи копие от документите/ регистрите, удостоверяващи съвместното законосъобразно обработване на лични данни по време на действието му;
 • Приложимо право по отношение на Споразумението е българското.

За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при посещението и използването на услугите на уебсайта и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни. Финансова Група Порше България се придържа стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, извършвана през уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност е валидна само за www.porscheleasing.bg, но не и за отделни страници (landing pages) и уебсайтове на трети страни, до които може да достигнете чрез препращане или по друг аналогичен начин от www.porscheleasing.bg. В тези случаи Финансова Група Порше България няма контрол върху обработването на данни от трети страни и не може да гарантира защитата и неприкосновеността на Вашите лични данни.

2) Сигурност и защита на данните

Финансова Група Порше България е предприела необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни на www.porscheleasing.bg от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа - на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране - когато Вие, като потребител попълните контактна форма/ се регистрирате в Моят Договор или по друг аналогичен начин. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика и Споразумението за съвместни администратори, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

В случаите, когато може да се изиска парола и потребителско име (Моят договор), които Ви позволяват да получите достъп до Вашия профил, Вие носите отговорност за запазването на тази парола защитена и конфиденциална, като не я разкривате на трети лица и по този начин спомагате за високата сигурност на защита на данните Ви. Първоначалният код за достъп е посочен в договора Ви, като от съображения за сигурност е препоръчително незабавно да се регистрирате с нови уникални парола и потребителско име.

3) Дейности по обработване на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Финансова Група Порше България само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните формуляр/форма за обратна връзка на нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. Чрез уебсайта, Финансова Група Порше България събира лични данни за Вас по следните начини:

 • Форма за контакт;
 • Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина;
 • Заявка за оферта за Автокаско и Гражданска отговорност;
 • Моят договор;
 • Запитване по договор;
 • Бисквитки (cookies)

При посещение на уебсайтa, за Вашето терминално устройство се закачат бисквитки, които позволяват Вашите действия или предпочитания да бъдат "запомнени" за определено време. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за използване и управление на бисквитките тук.

4) Kатегории лични данни

През уебсайта се събират следните категории лични данни:

Категории/регистри лични данни Цели Начин на събиране на данните
Име и Фамилия Идентификация на потребителя; контакт с потребителя; предоставяне на поисканата услуга / отговор на Вашите въпроси; предлагане на нови продукти и услуги Форма за контакт; заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина; заявка за оферта за Автокаско и Гражданска отговорност; влизане в Моят договор; запитване по договор
Телефон/Факс, имейл Контакт с потребителя; предоставяне на поискана услуга / отговор на Вашите въпроси; предлагане на нови продукти и услуги Форма за контакт; заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина; заявка за оферта за Автокаско и Гражданска отговорност; влизане в Моят договор; запитване по договор
Данни за автомобил и собственик (име, телефон и възраст) Предоставяне на поискана услуга Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина; заявка за оферта за Автокаско и Гражданска отговорност
Данни, свързани с поведението на потребителите на уебсайта Подобряване на услугите и разбиране на интересите и поведението на потребителите онлайн; предлагане на нови продукти и услуги Бисквитки (cookies)

5) Срок на съхранение. Унищожаване

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

6) Законосъобразност

Личните данни се обработват на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва:

В случаите, когато попълвате Формата за контакти - обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие и с оглед конкретното Ви искане (напр. информация за моделите и марките на предлагани автомобили, въпроси, свързани със закупуване на автомобили и/или финансиране на автомобили, положителни отзиви и критики, други).

В случай че изпратите Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина и Заявка за оферта за Автокаско и Гражданска отговорност, ще обработваме Вашите данни на основание предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за целите на неговото сключване.

В случай че ползвате Моят договор, ще обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие. Моят договор е допълнителна функционалност за проследяване от Вас на основните параметри във връзка с вече сключен договор и ползването на тази функционалност има изключително доброволен характер. В случай, че предпочетете да не ползвате Моят договор, Вашето решение няма да се отрази по никакъв негативен начин на изпълнението на договора, който сте сключили с дружество от Финансова Група Порше България.

В случай че ни изпратите формата за Запитване по договор, обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна.

Обработването на данни чрез бисквитки (cookies) се извършва въз основа на Вашето съгласие за целите на подобряване на качеството на услугите, които предлагаме на уебсайта, както и за подобряване ползването на уебсайта.

Само след получаване на Вашето изрично съгласие, ние може да използваме част от събраните данни, а именно: име, фамилия, телефон, имейл, данни, събрани чрез бисквитки, за да Ви предложим нови подходящи продукти и услуги от Финансова Група Порше България.

7) Предоставяне и оттегляне на съгласие от потребител

По отношение на данните, които Финансова Група Порше България събира и обработва въз основа на Вашето съгласие, Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел, моля да се свържете с ДЛЗЛД.

В случай, че съгласието е оттеглено, Финансова Група Порше България прекратява обработването на данните.

8) Нашите партньори

Финансова Група Порше България обработва данните с подкрепата на професионални партньори, а именно Порше Банк АГ, Порше Информатик ГмбХ, Уникредит Булбанк АД , Кей Би Си Банк България ЕАД и Порше БГ ЕООД, ЕИК ЕИК 131258238, застрахователни дружества, фирми за издирване на лизингови автомобили, адвокати, нотариуси, куриери, архивиращи фирми, фирми предлагащи уеб базирани системи за разплащания, SMS известяване, фирми за монтаж и профилактика на автомобилни защитни устройства, фирми за регистриране, завеждане на застрахователни щети, предоставяне на заместващи автомобили, предоставящи пътна помощ, смяна на гуми, карти за гориво, осигуряващи престой на паркинг за автомобили, проучвания за клиентска удовлетвореност и софтуерни разработчици.

Нашите партньори са внимателно подбрани и гарантират, че са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, за да осигурят обработката на данните Ви в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни и защитата на Вашите права и свободи. Партньорите ни нямат право да използват личните данни за собствени цели или да ги предоставят на трети страни без изрично указание от страна на Финансова Група Порше България.

9) Искане на консултация от търговец

В рамките на искането за консултация от търговец през уебстраницата, посочените от Вас данни във формуляра се използват от нас за целите на обработване на запитването Ви. Вие се съгласявате тези данни да бъдат изпратени на съответното дилърство за тази цел. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време без да се посочват причини чрез съобщение до нас на info@porscheleasing.bg. Оттеглянето на съгласието не влияе върху останалите договорни отношения.

10) Разкриване на данни на Трети страни

Финансова Група Порше България няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас, като администратори на лични данни.

Финансова Група Порше България не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

11) Вашите права

Като субект на данни, които се обработват от Финансова Група Порше България, Вие имате следните права:

a. Право на информация

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения, но извършваме профилиране за целите на оценка на платежоспособността. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субекта на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни.

За потребителите, които имат вече сключен договор, достъп до информацията се извършва през Моят договор.

За потребителите, които нямат сключен договор, достъп до информацията се извършва, като се отправи искане до ДЛЗЛД.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на Финансова Група Порше България за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

• обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на Финансова Група Порше България, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Финансова Група Порше България, като се свържете с ДЛЗЛД.

12) Разрешаване на спорове и приложимо право

В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд - съответния съд в гр. София.

Всякакви спорове между Финансова Група Порше България и потребителите по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисия за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София.

13) Актуализация

Политиката за поверителност на личните данни влиза в сила от датата, посочена в началото, като същата може да бъде променяна впоследствие. Актуализираната Политика влиза в сила в деня на публикуването й на уебсайта. Ако посетите уебсайта след промяна на Политиката/ се запознаете със същата при получаване на услуги от Финансова Група Порше България, ще бъдете обвързани с новата Политика за поверителност.

За допълнителна информация можете също да прочетете нашите Условия за ползване или да се свържете с ДЛЗЛД.

*Единствено личните данни, събирани от Порше Иншуърънс Брокер при посредничество за сключване на застраховки за нелизингови автомобили са изключени от обхвата на Споразумението.