Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

Моля, попълнете полетата коректно. Вашите данни се ползват единствено от Порше Лизинг БГ ЕООД респ. Порше Мобилити БГ ЕООД за изготвянето на документите и не се предоставят на трети лица.

Заявката няма да бъде обработена, ако посочените в нея данни, вкл. и e-mail за контакти, не съвпадат с тези по лизинговия договор.

Данни на лицето, което ще управлява автомобила в чужбина

 Моля, имайте предвид, че за да фигурира лизингополучателят в пълномощното, неговите данни трябва изрично да се включат в заявката.

(до 3 лица се вписват в едно пълномощно)

1-во упълномощено лице

2-ро упълномощено лице

3-то упълномощено лице

Начин за получаване на документите