Уведомление за поверителност на личните данни на кандидата за работа

(в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR")

Като част от всяка процедура по набиране на персонал "Порше Лизинг БГ" ЕООД ("Дружеството") събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Организацията се ангажира да бъде прозрачна относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.

Каква информация ще събираме?

"Порше Лизинг БГ" ЕООД събира набор от информация за Вас. Това включва:

  • вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
  • данни от автобиография;
  • детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж;
  • информация за Вашите права да работите в България.

"Порше Лизинг БГ" ЕООД може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Ваш паспорт или други документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.

Също така е възможно да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправно предложението за работа, а ние от своя страна ще Ви информираме за тези предприети действия.

Данните ще бъдат съхранявани в различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).

Защо "Порше Лизинг БГ" ЕООД обработва лични данни?

Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас.

В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да бъде назначен, има право да работи на територията на България.

"Порше Лизинг БГ" ЕООД има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа. Може да бъде необходимо да обработваме информация от кандидатите за работа с цел да отговорим и защитим срещу правни искове.

"Порше Лизинг БГ" ЕООД може да обработва специални категории лични данни, като информация за етнически произход, сексуална ориентация или религиозни убеждения, за да можем да наблюдаваме процеса по набиране на персонал. Възможно е също да събираме информация за това дали кандидатите имат някакви увреждания, с оглед на които за тези кандидати трябва да се извършат необходими промени. Такава информация може да бъде обработвана и с цел да бъдат изпълнени наши задължения и упражнени наши конкретни права във връзка с качеството ни на работодател.

Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, "Порше Лизинг БГ" ЕООД няма да запази Ваши лични данни, като последните ще бъдат унищожени след приключване на процедурата по подбор съгласно вътрешните правила на Дружеството. Към момента такива данни се пазят от Дружеството за период не по-дълъг от 6 месеца.

Кой има достъп до данните?

Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва служителят на отдел по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, управителите на отделите със свободни места, служителите от отдел Маркетинг, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли.

Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и до лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.

Как "Порше Лизинг БГ" ЕООД защитава данните?

Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.

За какъв период "Порше Лизинг БГ" ЕООД съхранява данните?

Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, организацията няма да пази Вашите данни. Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За периодите, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие.

Вашите права

Като субект на данни Вие имате набор от права. Вие можете:

  • да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
  • да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;
  • да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката; и
  • възразите на обработката на Вашите данни където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") - Надежда Кръстева Божкова, тел. за контакт : +359 (2) 8071 436, ел. поща nadezhda.bozhkova@porschebulgaria.bg. Ако считате, че организацията не е съобразила Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни?

Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни на "Порше Лизинг БГ" ЕООД през периода на подбор. Въпреки това, ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата молба правилно или изобщо.