Общи условия за лизинг

Общи условия за финансов лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия за финансов лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

General terms & conditions for financial leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - юридически лица ПЛ 15.03.2021

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - legal entities PL 15.03.2021

Общи условия за оперативен лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия за оперативен лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - юридически лица ПМ 15.03.2021

pdf

General terms & conditions for operative leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - legal entities PM 15.03.2021

Общи условия за лизинг и тарифа - потребители

pdf

Общи условия - потребители 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - потребители 15.03.2021

pdf

General terms & conditions - consumers 15.07.2022

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - consumers 15.03.2021